EPB

Op zoek naar professioneel EPB advies? Nepeba is gespecialiseerd in het begeleiden van de bouwheer bij nieuwbouw of renovatie (verbouwing, uitbreiding of grondige energetische renovatie) en in het opstellen van het EPB dossier.

Energie Prestatie en Binnenklimaat (EPB)

EPB staat voor “Energie Prestatie en Binnenklimaat“. Met het EPB legt de Belgische regering aan iedereen die een huis (ver)bouwt eisen op voor isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting die de energieconsumptie van de woning drastisch moeten verlagen. Dat betekent dat elke nieuwbouw of verbouwing een wettelijk verplicht niveau van energievoorziening en energiebesparing moet halen om zo te voldoen aan de huidige EPB-eisen. Onder energievoorziening valt bijvoorbeeld verwarming en elektriciteit. Met energiebesparing bedoelt men onder meer de graad van isolatie, het gebruik van alternatieve energiebronnen of de ventilatie van het gebouw.

EPB Energie Prestatie & Binnenklimaat

EPB-regelgeving

Bij bouwen en verbouwen zijn er verschillende berekeningen die van belang zijn voor de EPB waarde en die door de EPB-verslaggever berekend worden, waaronder het E-peil en het S-peil (tot 2018 gekend als K-peil).

 

E-peil

Het E-peil drukt de globale energieprestatie van je woning uit, het geeft dus aan hoe energievriendelijk je woning is. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie er nodig is. Aan de hand van een aantal criteria bepaalt men de score van je woning en als die 10% of meer onder het vooropgestelde E-peil ligt, krijg je kortingen op je kadastrale inkomen. Als het E-peil echter hoger is, betaal je een boete. Het maximale E-peil voor 2019 ligt op 40 en zakt in 2020 naar 35. Het is dus kwestie van je E-peil zo laag mogelijk te houden.

Het E-peil wordt berekend op basis van:

 • Het verwarmingsverbruik: transmissie en ventilatieverliezen, de interne winsten, de zonnewinsten en het rendement van het verwarmingssysteem.
 • Koeling: hoeveel koeling is er in principe nodig om in de zomer de woning op temperatuur te houden. Als je airco’s of andere koelinstallaties nodig hebt om die temperatuur redelijk te houden, krijg je strafpunten. Je kan dit vermijden door het plaatsen van zonwerend glas, beschaduwing op de ramen of het plaatsen van zonnewering.
 • Hulpenergie: Hierin zit het energieverbruik van de pompen in het verwarmingssysteem en de ventilatoren in het ventilatiesysteem.
 • Verbruik voor sanitair warm water: Er wordt hier enkel gekeken naar het aanrecht in de keuken en tappunten voor bad en douche omdat deze het meeste warm water verbruiken. Het verbruik voor sanitair warm water wordt bepaald aan de hand van de lengte van de leiding tussen de verwarmingsketel en het tappunt. Hoe langer deze leiding hoe groter het verbruik. Door dit zo te berekenen is het verbruik dat men uitkomt onafhankelijk van de leefgewoontes van de gebruikers.
 • Opgewekte energie uit fotovoltaïsche panelen.
 • Luchtdichtheid van de woning. Uitvoeren van een blowerdoortest/luchtdichtheidslmeting geeft dikwijls een winst van ongeveer 10 punten op het E-peil.
 • Opgewekte energie uit een WKK-installatie. Dat is een warmtekrachtkoppeling en komt bijna nooit voor.

S-peil

Sinds 2018 is er in Vlaanderen niet langer sprake van het K-peil (tenzij voor bouwaanvragen voor nieuwe industriegebouwen). Voor woongebouwen vervangt het S-peil het K-peil. Vanaf 2018 moeten nieuwbouwwoningen een S-peil van 31 halen, in 2020 al van S28. Het S-peil laat zien hoe compact en energievriendelijk de bouwschil (buitenmuren, ramen, dak, vloeren) is. Het geeft aan hoe goed de schil bestand is tegen koude, maar ook tegen hitte tijdens hete zomerdagen. Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van het gebouw op peil te houden, hoe lager en hoe beter het S-peil.

Energie Prestatie en Binnenklimaat S-peil

Wat is de taak van een EBP verslaggever?

De EPB-besluiten hebben ertoe geleid dat er bij de aanvraag van een nieuwbouwproject of een uitgebreide verbouwing een EPB-verslaggever moet aangesteld worden. De bouwheer stelt de EPB verslaggever aan, maar deze blijft zelf wel de aangifteplichtige. De verslaggeving kan gebeuren door zowel de architect zelf, als door een externe EPB-verslaggever zoals Nepeba.
Nepeba biedt duidelijke rapportage en is op de hoogte van de EPB-wetgeving. We zorgen voor een professionele ondersteuning gedurende het hele traject (voor – tijdens – na de werkzaamheden).
Ten laatste 8 dagen voor de aanvang van de werken, stelt Nepeba een startverklaring op. Daarin deelt Nepeba volgende gegevens mee aan het Vlaams Energieagentschap (VEA):

 • de startdatum van de werkzaamheden;
 • gegevens over het bouwproject;
 • de aangifteplichtige;
 • de architect;
 • zichzelf.

Tijdens de werken zal Nepeba verifiëren dat de gebruikte materialen en technieken overeenstemmen met de eerder gemaakte berekening en beschrijvingen in het lastenboek door middel van controle op de werf.
Na de uitvoering van de werken, en ten laatste 12 maanden na de ingebruikname van de woning, dient de aangifteplichtige aan te tonen dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving. Hiertoe maakt Nepeba een berekening (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken en de facturen. Samen met de EPB-aangifte levert Nepeba u ook het verplichte energieprestatiecertificaat af. Indien het gebouw niet voldoet aan de gestelde EPB-eisen, volgt er een administratieve boete voor de aangifteplichtige.

Welke soorten EPB berekeningen zijn er?

Voor de stedenbouwkundige aanvragen ingediend na 1 januari 2011 dienen de bouwknopen in rekening gebracht te worden. Dit kan op drie verschillende manieren gebeuren, die elk een verschillende meerkost met zich meebrengen :

 • Forfaitaire toeslag: bij deze methode wordt een forfaitaire toeslag ingerekend bij de berekening van het K-peil. Hierdoor verhoogt het K-peil met 10 punten, waardoor deze methode niet altijd aan te raden valt. Deze methode is echter de standaard berekening zonder meerkost.
 • Methode van EPB-aanvaarde bouwknopen: deze methode is een vereenvoudigde berekeningsmethode, en maakt gebruik van een aantal standaard bouwknopen, aangevuld met al dan niet aanwezige niet EPB-aanvaarde bouwknopen die worden doorgerekend door de verslaggever. De aanvaarde bouwknopen geven aanleiding tot een toeslag op het K-peil van 3 punten, de niet-aanvaarde bouwknopen brengen, afhankelijk van de uitvoering, een variabele toeslag met zich mee van -3 tot +3 punten. Deze methode draagt een meerkost van ongeveer 5 %.
 • Gedetailleerde methode: bij deze methode worden alle bouwknopen gedetailleerd doorgerekend door Nepeba. Hierdoor ontstaat een variabele K-peil toeslag. Deze toeslag kan negatief, maar ook positief zijn, afhankelijk van de uitvoering. Voor deze methode rekenen wij een meerkost aan van 20 € excl. BTW per type bouwknoop.

Advies bij EPB

Nepeba begeleidt je in het proces van het laag houden van het e-peil en het opstellen van het EPB dossier. Bouwkundig ingenieur Peter Neven is als EPB-expert op de hoogte van de laatste maatregelen en materialen die kunnen genomen en gebruikt worden om een zo laag mogelijk E-peil te behalen.