Keuring private riolering

Op zoek naar een gecertificeerde keurder voor de private riolering? Nepeba is erkend keurder en helpt je aan een conformiteitsattest dat dienst doet als bewijs van de keuring.

Verplichte keuring privateriolering

Om de kwaliteit van ons water te verbeteren en het beschikbare drinkwater te verhogen, voerde de Belgische regering in 2011 een verplichte keuring van private rioleringen door. Het gaat hier vooral over het splitsen van de afvoer van (huishoudelijk) afvalwater en van regenwater. Dat laatste wordt door de scheiding van de afvoerkanalen meer toegeleid naar de grondwaterbekkens die ons voorzien van drinkwater. Die afkoppeling heeft tal van voordelen:

 • een lager drinkwaterverbruik door hergebruik van hemelwater
 • een verdere aanvulling van de grondwatertafel
 • een vermindering van de overstortfrequentie
Nepeba keuring riolering

Keuring private riolering: wanneer verplicht?

De keuring spitst zich vooral toe op volgende zaken:

 • Correcte scheiding tussen afval- en regenwatercircuit
 • Correcte aansluiting van de toestellen op de circuits
 • Correcte afvoer van hemelwater van verharde oppervlaktes
 • Correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen
 • Aanwezigheid van de hemelwaterput en of septische put, indien verplicht

Nepeba beschikt over de nodige expertise om die keuring te kunnen uitvoeren. Je dient ons dan wel de volgende zaken te bezorgen:

 • as-builtplan of bouwplan of rioleringsplan
 • bouwvergunning
 • kopie van facturen van rioleringsonderdelen (bv. regenwaterput, septische put, infiltratievoorziening,…)
 • aanstiplijst GSV hemelwater
 • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem
 • briefwisseling van de rioolbeheerder

De keuring van de riolering kan via verschillende technieken:

 • Visuele controle
 • Rooktest
 • Watertest
 • Test met kleurvloeistof

Nepeba: officieel keuringsorganisme

Als gecertificeerde keurder zorgen wij voor een marktconforme prijs en bezorgen wij je een conformiteitsattest dat dienst doet als bewijs van de keuring. Op die manier ben je wettelijk in orde.